Rewise - Audit Tax Advisory
FR EN 
Contact

MANAGING TEAM

 

Francis Swinnen Mail Francis Swinnen

Certified financial auditor

Liège

 

 

Henri Vaesen Mail Henri Vaesen

Certified financial auditor

Liège

 

 

Axel Dumont  

Certified financial auditor

Battice

 

 

 

 

                     

Jean-François Vanspitael

 

Jean-François Vanspitael Mail JF Vanspitael

Chartered Accountant

Liège - Bruxelles

 

Alexandre Lecler Mail JF Vanspitael

Certified financial auditor

Liège - Bruxelles

 

 

François Cuitte Mail JF Vanspitael

Certified financial auditor

Liège - Bruxelles

 

     

Pierre Alcover Mail Pierre Alcover

Certified financial auditor